Wydawca treści Wydawca treści

Nabywanie gruntów

 

Nadleśnictwo Głogów  jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów, zainteresowanych zbyciem nieruchomości, prosimy o złożenie stosownej oferty do nadleśnictwa, w którego zasięgu terytorialnym się ona znajduje.

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź w zasięgu administracyjnym, którego Nadleśnictwa leży Twoja nieruchomość.

Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty
z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu z Nadleśnictwem Głogów W razie pytań osobą prowadzącą sprawę jest Danuta Charkow,  Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania,   tel. 76 836 59 93

W dalszej kolejności właściwe terytorialnie nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy według danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  1. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  2. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  3. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

 

Więcej informacji: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie