Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Sprzedaż - Suzuki Grand Vitara- przetarg drugi

Sprzedaż - Suzuki Grand Vitara- przetarg drugi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu z dnia 5 października 1993 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 443) oraz  Zarządzenia nr 22 Dyrektora RDLP Wrocław z dnia 02.10.2018 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych, Nadleśnictwo Głogów ogłasza ofertowy  przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

 1.      Nazwa oraz adres Sprzedającego:

Nadleśnictwo Głogów

Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów

tel.: 76 / 835 70 45

fax:  76/ 835 71 00

e-mail:  głogow@wroclaw.lasy.gov.pl

http://wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?tpe=glogow

 

2.      Miejsce przetargu

Otwarcie ofert  odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Głogów  Ul. Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów pok. nr  14. 12 sierpnia 2021 ro godz. 10 30.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa  Głogów pokój nr 1 do dnia 12  sierpnia 2021 r .godz. 1000. Cena oferowana musi być ceną brutto. Na kopercie dopisać „Przetarg  na sprzedaż samochodu SUZUKI GV – nie otwierać”. Koperta  musi być opisana  czytelnie i zawierać dane adresowe Oferenta.

 3.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe.

Pojazdy można oglądać w siedzibie sprzedającego przy ul.  Sikorskiego 54 , 67-200 Głogów w dniach  20.07 – 30.07.2021 r. w godz. od 8ºº do 10ºº

 4.      Tryb sprzedaży:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego. Postępowanie prowadzone jest przez Komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na sprzedaż środków trwałych powołaną na podstawie decyzji  Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów nr 13/2011 z dnia 20 września 2011 roku wraz z aneksem nr 1/2020 z dnia 05.03.2020 r.

5.      Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych środków trwałych,

  1. Samochód SUZUKI GRAND VITARA      741/085 - szt. 1.

6.      Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium

6.2.1.             Cena wywoławcza:         25 900,00 zł brutto

6.2.2.             Wysokość wadium:        2 590,00

 6.2.3.            Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie :

Wadium na nabywany środek trwały należy wnieść w terminie do dnia 12.08.2021 r. do godz.10ºº na rachunek bankowy BGŻ S.A. O/Głogów 95 2030 0045 1110 0000 0012 2070. Za moment wniesienia wadium przyjmuje  się moment uznania na rachunku Nadleśnictwa Głogów.

6.2.4.             Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.

6.2.5.             Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

6.2.6.             Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zapłaty za zakupiony środek trwały. Termin zapłaty wynosi 7 dni od momentu wystawienia Faktury przez Sprzedającego.

7.      Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.

8.      Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat ww. nieruchomości jest Sekretarz Nadleśnictwa , tel. 76 836 59 88