Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wykonanie rozpoznawczego odwiertu hydrogeologicznego na szkółce Obisz

Wykonanie rozpoznawczego odwiertu hydrogeologicznego na szkółce Obisz

Zamawiający informuje, że w dniu 30.07.2021 dokonał rozstrzygnięcia postępowania.

Złożona została jedna oferta.

Wykonawca: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek. Oferowana cena brutto: 44 496,48 zł.

Oferta została przyjęta, gdyż spełnia wymagania Zamawiającego i mieści sie w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  1. Zamawiający:

NadleśnictwoGłogów

ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów

e-mail glogow@wroclaw.lasy.gov.pl

tel. 76 835 70 45

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych przed zaprojektowaniem ujęcia wody na potrzeby Szkółki Obisz”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego o maksymalnej głębokości 80 m zgodnie z Decyzją Starosty Głogowskiego nr OŚ.6530.6.2020 z dnia 20.10.2020 r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych pod lokalizację ujęcia wody podziemnej na terenie Szkółki zespolonej Obisz „

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

  1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 01.10.2021.
  2. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju
w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. do KRS lub CEiGD.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz wskazać w nim stronę internetową z której zamawiający może pobrać informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b)   posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje;

Zamawiający wymaga wykazania:

  • co najmniej w sumie dwóch robót  polegających na wykonaniu otworu hydrogeologicznego o minimalnej głębokości 40 m  –z tym że minimalna wartość pojedynczego zadania nie może być mniejsza niż 10 000, 00 zł brutto
  • dysponowania co najmniej jedną osobą z uprawnieniami geologicznymi kategorii V.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy dostarczyć wypełniony załącznik nr 4 Wykaz robót i osób

  1. Kryteria oceny i wyboru ofert :    cena 100 %.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. Cenę stanowi wartość brutto.

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C=Cn/Cb*100 pkt

C- liczba punktów w ramach kryterium cena

Cn – najniższa cena wśród badanych ofert

Cb - cena oferty badanej

  1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem, czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę oraz adres Zamawiającego z adnotacją:

„Oferta na zadanie pn: „Wykonanie robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych przed zaprojektowaniem ujęcia wody na potrzeby Szkółki Obisz”.

  1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2021 roku, do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego w następujących formach:

- osobiście w Sekretariacie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres

 ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów

- pocztą elektroniczną na adres glogow@wroclaw.lasy.gov.pl.

  1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się Annę Zielińską

tel. 76 835 70 45 w. 676.  

9.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.