Wydawca treści Wydawca treści

Odrzańskie Łęgi -ptaki

Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie" Łęgi Odrzańskie są ważną ostoją ptaków drapieżnych, wodno-błotnych i ptaków leśnych związanych z lasami liściastymi.

Na terenie obszaru gniazduje największa krajowa populacja lęgowa łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus (9–10 par lęgowych, ponad 15% ogólnokrajowej populacji lęgowej),

Jest to również jedna z kilku najważniejszych w Polsce ostoi lęgowych dzięcioła średniego Dendrocopos medius  i muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis.

Na uwagę zasługuje ponadto stosunkowo znaczna liczebność tutejszych populacji lęgowych czapli siwej Ardea cinerea, cyranki Anas querquedula, nurogęsi Mergus merganser, kani czarnej Milvus migrans, kani rudej Milvus milvus, bielika Haliaeetus albicilla  i dzięcioła zielonosiwego Picus canus.

Objęty granicami obszaru fragment doliny Odry stanowi ważny korytarz ekologiczny i szlak migracji ptaków wodno-błotnych, a także miejsce ich zimowania.