Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.

Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

W Nadleśnictwie Głogów  odnowienia obejmują rocznie ok. 179 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych – z każdym rokiem zalesiają oni coraz większe tereny.

Nadleśnictwo Głogów uczestniczy w programie  zwiększania lesistości kraju poprzez zalesiane gruntów porolnych.   W bieżącej dziesięciolatce Nadleśnictwo Głogów zalesiło  81,25 ha gruntów porolnych.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu , bądź przygotowaniu gleby w bruzdy  na powierzchniach zrębowych graniczących z drzewostanem, w  którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, a także inicjowanie odnowienia naturalnego poprzez  rozluźnienie drzew w drzewostanach , tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła sprzyjająca odnowieniu naturalnemu.

Corocznie Nadleśnictwo Głogów pielęgnuje ok. 483 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród sadzonek - drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

W ramach odnowień Nadleśnictwo prowadzi przebudowę drzewostanów, której celem jest dostosowanie składu gatunkowego do wymogów siedliska. Do przebudowy zaliczone zostały drzewostany  częściowo zgodne i niezgodne z siedliskiem. .

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie  na obszarze ok. 112.ha, czyszczenia późne  – na  105 ha, trzebieże wczesne – na 247  ha, a trzebieże późne – na ok. 797  ha.