Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.
Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


W każdy poniedziałek w godz. 7.30-13.00 pod numerem 076 836-59-90 przyjmowane są telefony w  sprawie lasów niepaństwowych.

 

Nadleśnictwo Głogów na mocy porozumienia ze Starostą Głogowskim oraz Wschowskim nadzoruje lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.
Są to lasy gminne oraz właścicieli prywatnych położone w województwie dolnośląskim
 na obszarze gminy:

•    Jerzmanowa
•    Kotla
•    Pęcław
•    Żukowice
•    Głogów
Oraz lasy położone na terenie województwa lubuskiego na obszarze gminy :
•    Sława
•    Szlichtyngowa

Osoby zamierzające wykonać zabiegi hodowlane lub pozyskanie drewna w swoich lasach położonych w wyżej wymienionych gminach, zobowiązane są do uzgodnienia planowanych zabiegów z  Nadleśnictwem Głogów  składając odpowiednie dokumenty:

  • Wniosek  dotyczący pozyskania w związku z wystąpieniem przypadku losowego, oświadczenie wszystkich współwłaścicieli, oraz oświadczenie dot. prawdziwości  złożonego wniosku.
  • Wniosek dotyczący pozyskania zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, oświadczenie wszystkich współwłaścicieli, oraz oświadczenie dot. prawdziwości  złożonego wniosku.

Osoba składająca wniosek winna zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).