Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie” (26,3 km2). Ochronie podlega mozaikowy krajobraz leśno–polny, z przewagą lasu, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu.

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych