Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśniczyjednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu - w tym ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu jak również ochroną środowiska, edukacją oraz turystyką. Dział ten prowadzi też sprawy związane z organizacją i analizą sprzedaży drewna i użytków ubocznych oraz sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencji gruntów, udostępnianiem lasu oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostów,  a ponadto przygotowuje dane do sporządzania podatku leśnego, rolnego i nieruchomości w zakresie gruntów. Dodatkowo sporządza projekty środowiskowe z wykorzystaniem środków unijnych lub innych źródeł finansowania.

Leśnictwo jest podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie. Leśnictwem kieruje leśniczy, który podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego i odpowiada przed nim za prawidłowe prowadzenie gospodarki leśnej w leśnictwie. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach. W leśnictwie jest zatrudniony podleśniczy, będący pomocniczym pracownikiem leśniczego, który wykonuje przydzielone czynności techniczno-produkcyjne, administracyjne i ochronne.  

Gospodarstwo Szkółkarskie jest działem wyodrębnionym o charakterze gospodarstwa, przeznaczonym do produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby własne - do zalesień i odnowień oraz do sprzedaży. Gospodarstwem szkółkarskim kieruje leśniczy ds. szkółkarstwa, który podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, przed którym odpowiada za całokształt pracy szkółkarskiej, nasiennictwo oraz prawidłową organizację i wykonawstwo zadań w powierzonym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład Nadleśnictwa jako jednostka specjalistyczna do zadań szczególnych. Do zadań Posterunku Straży Leśnejnależy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego ochrony przyrody oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony mienia, prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach związanych ze szkodnictwem leśnym w oparciu o obowiązujące przepisy. Posterunkiem kieruje Komendant Posterunku Straży Leśnej, który podlega bezpośrednio Nadleśniczemu, natomiast Komendantowi podlegają strażnicy leśni.

Inżynier nadzoru jest stanowiskiem do spraw kontroli. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

Do zadań Działu Finansowo – Księgowegonależy w szczególności prowadzenie ewidencji zgodnej z ustawą o rachunkowości, polityką rachunkowości, planem kont i innych przepisów wykonawczych w zakresie ZUS i podatków, formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, fakturowania sprzedaży, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej, nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych, naliczanie amortyzacji oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i zobowiązań. Dodatkowo wykonuje zadania z zakresu administrowania rejestratorem leśniczego, w tym przyjmowanie transferów z rejestratora, udzielanie leśniczym instruktaży w zakresie obsługi technicznej rejestratorów.

Sekretarz prowadzi całokształt spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Nadleśnictwa oraz kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym.

Zadaniem Działu Administracyjno – Gospodarczegojest prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa, prowadzenie sekretariatu, spraw inwestycyjno – remontowych, infrastruktury i jej ewidencji (za wyjątkiem naliczenia amortyzacji), zawieranie umów dzierżaw i najmu (z wyłączeniem gruntów), prowadzenie rejestru umów, przygotowanie danych do podatku od nieruchomości w zakresie budynków i budowli oraz organizacja i rozliczanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Stanowisko prowadzi całokształt spraw kadrowych oraz świadczeń socjalnych w nadleśnictwie. Z ramienia nadleśniczego prowadzi i odpowiada za sprawy dotyczące obronności,przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji, pełniąc obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Administrator SILP jest bezpośrednio odpowiedzialnym za prawidłowe i sprawne  funkcjonowanie, udostępnianie oraz ochronę i zabezpieczenie SILP w Nadleśnictwie.