Wydawca treści Wydawca treści

Uroczysko Obiszów

Rok utworzenia: 1972 Powierzchnia: 6,28 ha Leśnictwo: Obiszów

  • Celem utworzenia rezerwatu była ochrona fragmentu lasu dębowego pochodzenia naturalnego na siedlisku lasu świeżego ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych.
  • Lasy rezerwatu do 1945 roku stanowiły własność państwa. Odnośnie przeszłej niemieckiej gospodarki leśnej brak danych źródłowych. W okresie powojennym z chwilą powstania pierwszych projektów utworzenia rezerwatu zaniechano całkowicie pobierania użytków. Prowadzono jedynie cięcia sanitarne.
  • Rezerwat położony jest na terenie pagórkowatym (różnica wzniesień od 140 - 170 m npm), z klimatem łagodnym, średnią ilością opadów ( 580 mm ) i średnią temperaturą roczną 8,3oC.
  • W części środkowej występują źródliska, które wykorzystywane są pod ujęcie wody pitnej (jeszcze z okresu przedwojennego).
  • Budowę geologiczną terenu na którym położony jest rezerwat kształtował lodowiec. Zostały naniesione osady dyluwialne w postaci piasków gliniastych z domieszką żwiru i kamieni na glinie. Taki skład mechaniczny oraz właściwości fizyko - chemiczne przyczyniły się do wytworzenia gleby brunatnej właściwej, a na nieznacznej powierzchni skrytobielicowej.
  • W rezerwacie podlega ochronie dobrze wykształcony fragment lasu grądowego Galio sylvatici -Carpinetum., o stosunkowo bogatej i naturalnej florze rodzimej, co jest szczególnie cenne na obszarze cechującym się generalnie ubóstwem florystycznym, wysokim zanieczyszczeniem powietrza oraz silnym przekształceniem szaty roślinnej.