Wydawca treści Wydawca treści

Dalkowskie Jary Natura 2000

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dalkowskie Jary”

Obejmuje zalesioną, szczytową partię Garbu Kocich Gór w głównym Grzbiecie Wzgórz Dalkowskich.

Wzgórza charakteryzują się stromymi zboczami, pocięte są siecią wąwozów. Na stosunkowo małej powierzchni, różnica wysokości wynosi 65 m. W partii szczytowej rezerwatu znajdują się pozostałości po dwóch grodziskach z dość dobrze  zachowanymi fosami obronnymi określone jako zabytki kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej.

Całość obszaru zajmują doskonale wykształcone siedliska żyznej buczyny i kwaśnej dąbrowy z wieloma starymi okazami drzew. Wyodrębniono tu dwa zespoły buczyn rosnących na granicy zasięgu buka: żyzna buczyna niżowa (Melico Fagetum) i buczyna kwaśna (Luzulo pilosae- Fagetum) o charakterystycznej dla Wzgórz Dalkowskich zubożałej postaci. Obok dojrzałych buczyn występują stadia lasów regenerujących. 

Populacja pachnicy dębowej występująca na terenie obszaru jest bardzo istotna dla zachowania i ciągłości populacji tego chrząszcza w Polsce.