Łęgi Odrzańskie - Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie" - Obszar obejmuje fragment doliny Odry o długości ponad 100 km, na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa.

Łęgi Odrzańskie - Obszar Ochrony Ptaków

Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie" Łęgi Odrzańskie są ważną ostoją ptaków drapieżnych, wodno-błotnych i ptaków leśnych związanych z lasami liściastymi.

Nowosolska Dolina Odry

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Nowosolska Dolina Odry”- Obszar znajduje się w większej części w województwie lubuskim, zaledwie mały fragment znajduje się w województwie dolnośląskim. Leży na pograniczu dwóch regionów: zielonogórskiego (99% powierzchni) i legnicko-głogowskiego (1% powierzchni)

Kozioróg w Czernej

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kozioróg w Czernej” - Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) w dolinie Odry.

Dalkowskie Jary

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dalkowskie Jary”