Wydawca treści Wydawca treści

Kozioróg w Czernej

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kozioróg w Czernej” - Obszar stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) w dolinie Odry.

Obszar obejmuje mozaikę siedlisk leśnych, łąkowych i wodnych (silnie wypłycona odnoga Odry).

Cechą charakterystyczną jest liczne skupisko starych, ponad stuletnich, żywych, zamierających lub martwych dębów, rosnących po obu stronach wału przeciwpowodziowego.