Wydawca treści Wydawca treści

Odrzańskie Łęgi -siedlisko

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie" - Obszar obejmuje fragment doliny Odry o długości ponad 100 km, na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa.

Rzeka na tym odcinku jest częściowo uregulowana, a jej brzegi umocniono systemem ostróg, jednak w dużej mierze zachowała naturalnie kręte koryto.

W obrębie obszaru znajdują się siedliska nadrzeczne w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem, a także ujście Baryczy.

Obszar w międzywalu jest regularnie zalewany, czasami kilka razy w roku.

Wśród zbiorowisk leśnych dominują łęgi jesionowe i wiązowe oraz grądy, ze znacznym udziałem starodrzewów.

Poza lasami znaczne obszary na terenie obszaru zajmują ziołorośla, łąki i pastwiska, wśród których rosną pojedyncze stare drzewa i ich grupy, oraz zbiorowiska zarośli wierzbowych.

Liczne są tu także starorzecza Odry w różnych fazach zarastania.